دوره مقدماتی مهارت های مطالعه

برنامه شش ماه اول سال 98

با کلیک بر روی دکمه زیر به جدول برنامه منتقل خواهید شد

دوره تخصصی مهارت های کنکور

ویژه خواهران یازدهمی

با کلیک بر روی دکمه زیر به جدول برنامه منتقل خواهید شد

دوره حضوری روش مطالعه مقدماتی

برنامه شش ماهه اول سال

رویداد / ماه برگزاری مدرس نوع زمان برگزاری تاریخ برگزاری
اردیبهشت 98 – خواهران خانم شوکتی / خانم مسلمی آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 دوشنبه 1398/2/2
آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 پنج شنبه 1398/2/5
تمرینی و کارگاهی 16 – 19:30 دوشنبه 1398/2/9
اردیبهشت 98 – برادران آقای باصری آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 سه شنبه 1398/2/3
آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 یک شنبه 1398/2/8
تمرینی و کارگاهی 16 – 19:30 سه شنبه 1398/2/10
مرداد 98 – خواهران خانم شوکتی /آقای انصاری زاده آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 دوشنبه 1398/5/7
آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 چهارشنبه 1398/5/9
خانم مسلمی تمرینی و کارگاهی 16 – 19:30 دوشنبه 1398/5/14
مرداد 98 – برادران آقای باصری / آقای دوستکام آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 یک شنبه 1398/5/6
آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 سه شنبه 1398/5/8
تمرینی و کارگاهی 16 – 19:30 یک شنبه 1398/5/13
شهریور 98 – خواهران آقای انصاری زاده / خانم شوکتی آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 یک شنبه 1398/6/3
آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 سه شنبه 1398/6/5
خانم مسلمی تمرینی و کارگاهی 16 – 19:30 یک شنبه 1398/6/10
شهریور 98 – برادران آقای باصری / آقای دوستکام آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 دوشنبه 1398/6/4
آموزشی و تمرینی 16 – 19:30 چهارشنبه 1398/6/6
کارگاهی 16 – 19:30 دوشنبه 1398/6/11
ویژه خواهران یازدهمی

دوره تخصصی مهارت های کنکور

زمان رویداد زمان برگزاری تاریخ برگزاری مدرس
تیرماه 98 16 – 19:30 دوشنبه 1398/4/3 جناب آقای انصاری زاده دانشجوی دکترای روانشناسی و مدرس با سابقه مهارت های مطالعه و تندآموزی در 60 دانشگاه کشور و 8 سال سابقه تخصصی کنکور
16 – 19:30 چهارشنبه 1398/4/5
16 – 19:30 دوشنبه 1398/4/10
16 – 19:30 چهارشنبه 1398/4/12
16 – 19:30 چهارشنبه 1398/4/17